Senior photos that show his spirit. . .Senior photos that show his spirit. . .